English

Hızlı Erişim8 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ

GÜMÜŞHANE  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Hilmi Karaağaç  
KELAM KONULARINA TASAVVUFÎ YAKLAŞIM – Şihâbüddîn Sühreverdî Örneği- ss, 1-20
THE APPROACH OF SUFISM IN KALAM SUBJECTS-Shihab al-din Suhrawardi as a Model-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif Atalay  
İSLAM HUKUKUNDA ELEKTRONİK ORTAMDA AKİTLEŞME ss, 21-42
MAKE MUTUAL CONTRACT ELECTRONICALLY IN THE ISLAMIC LAW

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Kuzudişli  
HADİS HIRSIZI (SÂRİKU’L-HADÎS): BİR CERH TERİMİNİN ANLATTIKLARI ss, 43-60
STEALING HADITH (SARIQAT AL-HADITH): WHAT A JARH TERM IS TELLING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hidayet Aydar  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAZI HASSAS KONULAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE TERCİHLERİ ÜZERİNDE BİR ANKET UYGULAMASI VE ANKETİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss, 61-92
CARRYING OUT A SURVEY ABOUT OPINIONS AND PREFERENCES OF THE STUDENTS OF THEOLOGY FACULTY ON SOME CONTROVERSIAL SUBJECTS AND EVALUATION OF THE SURVEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Çatak  
MAHREMİYET KAVRAMININ FARKLI ANLAM ALANLARI VEYA “FIKH-I BÂTIN”DA MAHREMİYET ALGISI ss, 93-111
DIFFERENT MEANINGS OF CONCEPT OF PRIVACY OR PRIVACY PERCEPTION İN “FIKH-I BATIN”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Zahide Temiz  
İBN HUZEYME'NİN KİTABU’T-TEVHÎD ADLI ESERİ ÇERÇEVESİNDE ALLAH’IN VECH SIFATI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss, 112-139
AN ASSESMENT ON İBN KHUZAYMAH’S VİEWS RELATED ALLAH’S FACE ATTRİBUTE İN THE CONTEXT OF HİS WRİTEN BOOK NAMED KİTAB AL TAWHİD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Aygün  
TEFSİRLERİN RİVAYET VE DİRAYET AYRIMININ SORUNLARI ss, 140-160
THE DISTINCTION PROBLEMS OF THE TAFSIRS RIWAYA AND DIRAYA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Yüksel  
FIKHÎ TEFSİR GELENEĞİNDE “AHKÂM-I KUR’ANİYYE”NİN YERİ ss, 161-181
LOCATION OF THE “AHKAM-I QORANIYYE” BETWEEN THE OTHER AHKAM COMMENTARIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Deliser  
TARİH FELSEFESİ VE METODOLOJİSİ, BİYOGRAFİK TARİH YAZIMI ÇERÇEVESİNDE, TEFSİR TARİHİ YAZIMI AÇISINDAN ŞEMSÜDDÎN MUHAMMED B. ALİ ED-DÂVÛDÎ VE “TABAKÂTÜ’L-MÜFESSİRÎN” ADLI ESERİ ss, 182-203
WITHIN THE FRAMEWORK OF PHILOSOPHY OF HISTORY AND METHODOLOGY AND BIOGRAPHICAL HISTOGRAPHY , IN TERMS OF HISTORICAL WRITING OF TAFSIR, ŞEMSÜDDIN MUHAMMED B. ALİ DÂVÛDÎ AND HIS BOOK NAMED “TABAQAT- EL MUFESSİRÎN”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat Haldun Akalın  
KRİSHNA’NIN BHAGAVAD GİTA’SININ İZDÜŞÜMÜ OLARAK İSA’NIN İNCİLLERİ ss, 204-224
The Gospels of Jesus as Literal Repeating of The Krishna’s Bhagavad Gita

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şemsettin Işık  
HZ. SÜLEYMAN KISSASININ KUR’AN-I KERİM VE KİTAB-I MUKADDES’TE BENZER YÖNLERİ VE TAHLİLİ ss, 225-243
The Similar Aspects and Analysis of Solomon Parable in Quran and The Holy Scripture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şirin Ayiş  
MUHAMMED B. HASAN ES-SEMENNÛDÎ VE “ÂDABU’S-SENİYYE” ADLI ESERİ ss, 244-268
MUHAMMED B. HASAN AS-SEMENNÛDÎ AND HIS WORK “ÂDABU’S-SENİYYE”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Ahmed Muhammed el-MAKKARÎ Çeviren: Yakup Mahmutoğlu  
MÜCTEHİD İMÂMLAR VE MEZHEPLERİNİN DAYANDIĞI ESASLAR ss, 269-284


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Hızır Hacıkeleşoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÖZ YETERLİLİK KİMLİK DUYGUSU VE DİNDARLIK EĞİLİMİ ss, 285-287
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıddık Ağçoban  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: CAMİ VE CEMAATİN İNŞA VE İHYASI (Sempozyum tanıtımı) ss, 288-292
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri