English

Hızlı ErişimSÜNNET VE BİD’ATIN MAHİYETİNE FARKLI BİR BAKIŞ
(A DIFFERENT VIEW TO CONTENT OF SUNNAH AND BID’AH )

Yazar : Abdulvehhab Gözün  Yavuz Köktaş  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 163-184


Özet
Birbirinin zıttı olarak sünnet ve bid’at kavramlarının mahiyetleri ve kapsam alanları geçmişte olduğu gibi bu günde önemini korumaktadır. Şâfiî gibi bazı âlimler sünnetin alanını daralttıkları için bid’atın alanını genişletmek zorunda kalmışlardır. Ancak bu durumda tüm sünnetler övülmekle beraber tüm bid’atlar yerilemeyeceği için sünnet-bid’at zıtlığı tam olarak oluşamamaktadır. Zira onlara göre bid’at, genel anlamda bid’at-ı hasene ve bid’at-ı seyyie diye iki kısıma ayrılmaktadır. Sünnetin ise seyyiesi yoktur. Bilakis mutlak olarak hasenedir. Şâtıbî gibi bazı âlimler ise bid’atın alanını daraltmakla beraber zıttı olan sünnetin alanını yeterince genişletememişlerdir. Zira öncekilerin bid’at-ı hasene dedikleri bazı hususlar için sünnet kavramı yerine maslahat-ı mürsele gibi başka kavramlar kullanmışlardır. Bu şekilde onlara göre de birbirinin zıttı olan sünnet-bid’at kavramları arasında eskilerin tabiriyle vasıta denilen bir boşluk oluşmaktadır. Hâlbuki zıtlar, aralarında boşluk kabul etmezler. Üstelik mahiyet ve kapsam olarak sünnet ve bid’attan ayrı olarak değerlendirilmesi gereken geleneği bid’atla karıştırmışlardır. Örneğin geleneğin iki kısmından biri olan sünnet-i hasene (güzel çığır/gelenek) kapsamına giren mevlid kutlamasını bid’at olarak görmüşlerdir. Hâlbuki sünnet olarak addedilmedikçe bu tür uygulamaları Hz. Peygamber’den sonra ihdas edildiği için bid’at kategorisine sokmak doğru gözükmemektedir. Bu çalışmada her iki grubun tanımlarındaki mezkûr eksiklikler göz önünde bulundurularak ve sünnet-bid’at-gelenek üçlüsünün arasını ayıran hassas çizgilere riayet edilerek birbirinin zıttı olan sünnet ve bid’at’ın mahiyetini doğru olarak ortaya çıkarmak gayesiyle yeni tanımlar yapılmıştır. Üstelik bu kavramları tanımlamak için keşmekeş ifadeler yerine konu ile ilgili hadisler merkeze alınarak daha basit ifadeler kullanılmıştır. Böylelikle Hz. Peygamber’in hadislerinde kullanılan sünnet ve bid’at kavramlarının mahiyeti, hem sade ve anlaşılabilir bir üslupla ifade edilmeye hem de kaynağından uzaklaşmadan orijinal bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sünnet, Bid’at, Gelenek, Hasene, Seyyie.

Abstract
The content and coverage of the concepts of sunnah and bid'ah as opposed to each other are important today, as they are in the past. Some scholars like Shafi have narrowed the field of sunnah, but they have had to expand the field of bid'ah. However, in this case all sunnahs are praised and all bid'ahs can be placed. However, the contrast between sunnah and bid'at is not fully established. According to these scholars, bid'at is divided into two parts as bid'at-ı hasene and bid'at-ı seyyie in general meaning. Sunnah has no traveler. Along with that, it is an absolute treat. A few scholars, such as Satibi, have narrowed the field of bid, but have not been able to expand the area of sunnah sufficiently. For some of the things that the previous people have called bid'at-i hasene have been using different concepts like maslahat-ı mursele instead of sunnah. According to them, between the concepts of sunnah and bid'at, which are the opposite of each other, there is a gap called "means" by the old saying. However, there is no gap between the opposites. Moreover, the content and scope of the sunnah and bid'at separately assessed tradition has distorted. For example, the Mevlit celebration, which is included in the tradition of sunnah-i hasene (good tradition), has been accepted as bid'at. However, such practices are not accepted as sunnah. It is not right to put it in the bid'at group because it happened after the Prophet Muhammad (sav). In this study, new definitions were made with the aim of bringing out the meaning of sunnah and bid'at, which is the opposite, taking into account the deficiencies mentioned in the definitions of both groups. Moreover, in order to describe these concepts, instead of mixed expressions, hadiths related to the subject were taken as examples and simpler expressions were used. Thus the content of the concepts of sunnah and bid'at used in the hadiths of the Prophet Muhammad (sav) has been tried to be expressed both in an understandable style and as an original one.

Keywords
Sunnah, Bid’ah, Tradition, Hasene, Seyyie.

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri