English

Hızlı ErişimKADININ ÇALIŞMA HAYATINA GİRMESİYLE OLUŞAN AİLE İÇİ ROLLER SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM VE DİN İLİŞKİSİ (NİĞDE ÖRNEĞİ)
(THE CHANGE OF ROLES SYSTEM IN FAMILY DOMESTIC AND RELIGION RELATIONS CAUSED BY THE ENTRY OF WOMEN INTO BUSINESS LIFE (A CASE STUDY IN THE TOWN OF NIĞDE ) )

Yazar : Harun Geçer  /Celâleddin Çelik  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 6
Sayı : 12
Sayfa : 1-30


Özet
Bu çalışmada bir Anadolu şehri olan Niğde’de yaş, eğitim düzeyi, gelir seviyesi, dini tutum gibi çeşitli değişkenler açısından farklılıklar gösteren çalışan kadınların, çalışmaya başlamasıyla aile içindeki roller sistemindeki değişim ve din ilişkisi incelenmiştir. Mülakat ve gözlemlerimizle birlikte 201 çalışan kadın katılımcıyla anket ve mülakat çalışması yapılmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte şehirlere kırsaldan göç artmış ve geleneksel geniş aileden modern çekirdek aileye geçiş hızlanmıştır. Kadının çalışma hayatına girmesiyle aile içerisinde ve toplumda birçok şey değişime uğramıştır. Baba otoritesinin değişmesinden çocuk yetiştirmeye kadar birçok konu artık geleneksel olanın dışında ve modern olgu ve gerçekliklerle ele alınmaya başlanmıştır. Bu değişimden belki de en çok etkilenen unsurlardan biri de çalışan kadınların, çalışmaya başlamasıyla dini düşünce ve değerlerdeki değişme olmuştur. Dinin pratik boyutunda zamanla azalma yaşanmış ve dinin daha bireysel ve ahlaki boyutu ön plana çıkmıştır. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; kadının çalışma hayatına, ev dışı gelir getiren bir faaliyet olarak, girmesiyle toplumun temel taşlarından birini oluşturan aileyi ve onu oluşturan bireyleri derinden etkilemiş gözükmektedir. Aile kurumu, hızlı değişim sürecinde bireye hem bir sığınak görevi gören bir liman olmakta hem de değişimin odak noktasında bulunarak yeni diyebileceğimiz duruma alışmaya çalışmaktadır. Çalışmamıza katılan katılımcılarımızdan kendisini dindar olarak görenlerle görmeyenler arasında her iki kesminde aile ilgili temel düşüncelerinin modern aile paradigmasıyla örtüşüyor olması, değişimin tüm toplumu kapsadığını göstermesi açısından anlamlı bulunmuştur. Araştırmada, milli eğitimde öğretmen ve memur olarak çalışan kadınların, çalışma hayatına girmeleriyle aile içerisinde roller sistemindeki değişim ve buna bağlı olarak dini değer ve tutumlarındaki değişimin din sosyolojisi bakımından incelemesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal değişim, Kadının çalışma hayatına girmesi, Aile içi roller sistemi, Din.

Abstract
In this study, In Niğde, an Anatolian city, with the start of women to working life,the change and religious relationship of the role systems of working women in families have been investigated in terms of various variables such as age, education level, income level and religious attitudes. A questionnnaire has been made along with the interviews and observations with the participation of 200 working women. With the industrial revolution, the migration from the countryside to the cities has increased and the transition from traditional extended family to modern nuclear family accelerated. With the entry of women into working life, a lot of things in the family and in society have changed. From the change of the Father's authority to raising children, a lot of issues have begun to be dealt with the realities apart from traditional ones. Perhaps one of the elements mostly affected by religious thoughts is the change in values with the commence of womens to working life. In spite of the decrease in the practical extent of religion, the more individual and moral dimensions have come into prominence. According to the results of the study; as money yielding activity into home, woman's entering to working life seems to deeply affect individuals and the family that constitutes one of the cornerstones of the community. The family ,deeply affected by religious values and thoughts, retaining the traditional ones and transfering from generation to generation is trying to get used to the situation that can be called new both in the process of rapid change is a port that serves as a refuge to the individuals and locating in the new focus of the change. The overlap of the main ideas about the family with modern paradigm is found meaningful in terms of indicating that the change comprises the whole community, among those attending our study both considering themselves as religionist and non-religionist. In the study,with the entery of women working as teachers and civil servants in the national education to working life, the change of roles in their families and accordingly the change in religious values and attitudes have been investigated in terms of sociology of religion.

Keywords
Social Change, Gender, The entry of Women into working life, Roles sisytem in family, Religion.

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri